1 voor Wonen in Dongen

1 voor Wonen in Dongen

Wonen voor iedereen 

Wonen is meer dan een ‘dak boven je hoofd’. Onze samenleving is veranderd. Dit vraagt om aanpassingen in het woningbouwbeleid.

Toekomstbestendig en duurzaam bouwen

De Volkspartij Dongen vindt het belangrijk dat iedereen moet kunnen blijven wonen in zijn of haar huis en dat er een goede spreiding is over onze kernen. We zorgen voor bouw van voldoende kleinere, betaalbare en levensloopbestendige woningen. Ook huurders met een laag inkomen kunnen daardoor zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Bij de bouw is aandacht voor gelijkvloerse indeling.

We stimuleren woningeigenaren om bij verbouwing hun huis duurzamer te maken.

Nieuwbouwlocaties

Woningbouw op inbreidingslocaties gaat altijd in samenwerking met de buurt.

De Volkspartij Dongen wil dat de gemeente onderzoekt of werken via het ‘voorkeursrecht’ voordelen heeft voor onze gemeente. Dit recht van voorverkoop is een wettelijk of contractueel recht, waarbij lokale overheden met voorrang grond kunnen lopen, zodat grond niet vroegtijdig ter beschikking komt van een bouwonderneming.

Bij de plannen is aandacht voor voldoende groen en wateropvang.

CPO projecten maken we mogelijk.

Jongeren en (ex-)studenten

De Volkspartij Dongen wil aandacht voor woningbouw voor jongeren en (ex-)studerende Dongenaren die terug willen naar Dongen. Daarnaast onderzoeken we of er een andere vorm van startersleningen mogelijk is.

Middenhuurwoningen

We stimuleren gericht in het bouwprogramma, om bouw van middenhuurwoningen voor (lage) middeninkomens en daarmee ook doorstroming te bevorderen.

Spoedzoekers

We gaan in overleg met Casade onderzoeken of een andere methodiek mogelijk is in het rechtvaardig toewijzen van woningen in geval van urgente woningbehoefte.

Arbeidsmigranten

Aandacht van alle partijen en regionale samenwerking is nodig om aan de vraag te voldoen, in samenwerking met werkgevers. Geen tijdelijke huisvesting zonder afstemming met buurtbewoners. Geen huisvesting op campings.

Sociaal beheer

Het behoud van leefbare buurten vergt een intensief social beheer, dat kleinschalig georganiseerd wordt op straat/buurtniveau. De belangrijkste spelers (gemeente, politie, welzijns- en zorgorganisaties, wijk- en dorpsraden en Casade) moeten hier intensiever met elkaar voor samenwerken.