Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma

Hieronder vindt u de complete tekst van het verkiezingsprogramma.

U kunt het programma ook downloaden als pdf.

Klik daarvoor op deze link: Verkiezingsprogramma VPD 2018-2022 _def.

Eén voor Dongen

Verkiezingsprogramma Volkspartij Dongen 2018 – 2022

Voorwoord  

Met veel genoegen bied ik u, namens alle leden van de Volkspartij Dongen, het verkiezingsprogramma 2018-2022 ‘ÉÉN voor Dongen’ aan. Door de leden van de verkiezingsprogramma commissies is hard gewerkt aan nieuwe ideeën en plannen, waar Dongen de komende raadsperiode mee vooruit kan.

De Volkspartij Dongen is een lokale partij voor alle Dongenaren. We staan er voor de inwoners van alle kernen, Dongen, ’s Gravenmoer en Klein-Dongen-Vaart. Dichtbij, zichtbaar en aanspreekbaar. Met aandacht voor iedereen. Iedere maand staan we op het Looiersplein en luisteren we naar uw mening. Via het verenigingsleven horen we wat u ervan vindt en waar het nog beter kan. Tijdens bijeenkomsten is gesproken en geluisterd. Iedereen heeft volop mee kunnen doen aan de discussies. Dat heeft geleid tot een uitdagend verkiezingsprogramma van de Volkspartij Dongen.

Namens het bestuur wil ik iedereen die heeft meegewerkt aan dit programma heel hartelijk bedanken voor alle tijd en denkkracht die ze hieraan hebben gegeven. ÉÉN voor Dongen, ’s Gravenmoer en Klein-Dongen-Vaart. Daar wordt onze gemeente beter van!

Kees Hoevenaars

Partijvoorzitter Volkspartij Dongen.

Kartrekkers verkiezingsprogramma commissies

Regie René Jansen, Denise Kunst

 1. Sport Leo van Hecke
 2. Zorg Ali Türkyilmaz
 3. Duurzaamheid, natuur en milieu Frits Klijs
 4. Onderwijs Denise Kunst
 5. Cultuur Colinda Blous
 6. Leefbaar en veilig Rob Biesheuvel
 7. Financieel Gert-Jan van Broekhoven
 8. Wonen Wout van Delft
 9. Ondernemen René Jansen
 10. Samenwerken René Jansen en Denise Kunst

Inhoudelijke aanscherping Onze achterban

Redactioneel Corné Brok, Denise Kunst

Het verkiezingsprogramma is tot stand gekomen in samenwerking met leden van de achterban, fractie- en steunfractie, de adviesraad, bestuursleden en VIPS leden van de Volkspartij Dongen. Het programma is vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering van 13 december 2017.

 

 

Verkiezingsprogramma 2018-2022 

“1 voor Dongen” 

De 10 speerpunten van de Volkspartij Dongen

 1. Eén voor de sport. Aandacht voor het verbeteren van sportvoorzieningen en faciliteiten. We stellen voldoende financiële ruimte beschikbaar om voor alle sporten nieuwe plannen te realiseren. We stimuleren jeugd om mee te doen.
 1. Zorg voor elkaar. Samen met zorgorganisaties krijgen en houden we mensen actief door een goed aanbod van activiteiten, dagopvang en vervoersoplossingen. Hulp bij Huishouden en Mantelzorg ondersteuning blijft overeind.
 1. Werken aan duurzaamheid, natuur en milieu. We maken gebruik van goede lokale ideeën, zoals van natuurvereniging Ken en Geniet, Energie Dongen of bv. de heemkundekringen in Dongen en ’s Gravenmoer. De invoering van de Omgevingswet geeft kansen voor nieuw beleid samen met Dongenaren.
 1. Onderwijs staat op de kaart. Flexibiliteit in uitvoering onderwijshuisvesting. Klimaatniveau A is de eis bij nieuwbouw. Een kindzorgsysteem vanaf de kleutertijd is noodzakelijk. We zetten in op hogere VVE-kwaliteit (vroeg- en voorschoolse educatie) voor peuter- en kleutergroepen.
 1. Bruisend Cultureel Dongen. Ons unieke verenigingsleven vraagt soms om unieke oplossingen. De gemeente denkt hier actief in mee. Bij een succesvolle pilot willen wij een permanente verenigingshal. Vergunnings- en subsidieaanvragen gaan we versimpelen.
 1. In Dongen voelen we ons veilig. De BOA-capaciteit gaan we efficiënter inzetten en mogelijk uitbreiden met zichtbare inzet in alle kernen. We zetten in op preventie in samenwerking met jeugdwerkers, wijkagenten, buurtpreventie met dorps- en wijkraden.
 1. Ons huishoudboekje blijft op orde. De algemene reserve blijft minimaal op het niveau van 2017. Het sterk verbeterd weerstandsvermogen van 2,45 houden we vast. Ruimte voor nieuwe kansen halen we uit de financiële ruimte.
 1. Ondernemers. De Volkspartij Dongen wil aandacht voor ondernemers. De gemeente gaat startups, doorstarters en groeiers actief helpen in het woud van regelgeving. Ondernemers de ruimte geven om te groeien binnen de gemeente Dongen.
 1. Wonen voor iedereen. We zorgen voor voldoende betaalbare, levensloopbestendige woningen, onder de huursubsidiegrens met aandacht voor woningbouw voor jongeren en Dongenaren die terug willen naar Dongen. Duurzaam bouwen staat centraal.
 1. Dongen blijft een unieke zelfstandige gemeente. Daarvoor zijn krachtige samenwerkingsverbanden nodig. Binnen de regio bundelen we intensiever de krachten met omliggende gemeenten en leggen we de focus op het benutten van elkaars sterke punten. 

 

1. Eén voor de sport  

De sport heeft een prominente plek in het verkiezingsprogramma van de Volkspartij Dongen. Investeren in de sport is investeren in de toekomst en dat vertaalt zich terug in de vorm van gezonde inwoners, zowel geestelijk als lichamelijk.

De komende periode leggen wij de focus op het verbeteren van onze sportvoorzieningen en faciliteiten voor verenigingen. Er is ruimte voor alle sporten om met nieuwe plannen te komen.

Beweging in de sportwereld 

De verplaatsing van sportpark de Biezen realiseren we in overleg met alle betrokken partijen. Uitgangspunt blijft de locatiekeuze van de leden van VV Dongen. Daarbij zorgen we voor een win-win situatie voor de club en de betrokken wijken.

Olympia’60 verzelfstandigt op basis van de nieuwe NOC/NSF normen, met de toevoeging van het Hertog Jan veld en het realiseren van een nieuw trapveldje voor jongeren in de wijk. Bij de verzelfstandiging kijken we serieus naar de mogelijkheid voor de aanleg van een kunstgrasveld.

De Handbalvereniging Dongen speelt op topniveau. Toch tobt de club al jaren met de wedstrijdlocatie en de faciliteiten voor de bezoekers van wedstrijden. Wij vinden het de hoogste tijd dat daar verbetering in komt. Daar gaan we met de club aan werken.

Beheer sportaccommodaties

Het beheer van de gemeentelijke sportaccommodaties ligt bij exploitatiemaatschappij De Vennen. De Salamander blijft uitvalbasis voor evenementen met meer dan 1.000 bezoekers.

Stimuleren Jeugd & Sport

• Ontwikkelen sport en beweegaanbod, met actieve inzet leefstijlcoaches.

• Een jaarlijks jongerencafé met jongeren vanuit de sportclubs als ideeën generator.

• Focus op (kansarme) kinderen: kennismaking met sport, proeflessen/lidmaatschap.

 • Doorgaan met JOGG en combinatiefunctionarissen.
 • Ondersteuning van talentvolle sporters (financieel en/of organisatorisch)

Ruim baan voor sport voor Dongenaren met een beperking

• Kinderen met een beperking helpen via aanvraag vergoeding WMO.

• Gebruik maken van het steunpunt aangepast sporten Sportservice Noord-Brabant.

• Aansluiten bij regionale activiteiten en samenwerken met verenigingen: 1 plan!

Sporten en bewegen voor ouderen 

• Actieve rol voor De Vennen en de leefstijlcoaches, voorlichting gemeente.

• Mogelijkheden voor sporten in de openbare ruimte: beweegtoestellen in parken.

• Beweegteams in zorgcentra, woonunits of tijdens evenementen.

 

 

2. Zorg voor elkaar

De afgelopen periode zijn goede resultaten geboekt voor de zorg. De Hulp bij Huishouden voor mensen die het nodig hebben is weer ingevoerd. De mantelzorg ondersteuning staat op de kaart. Onze inwoners blijven we laagdrempelig ondersteunen bij ingewikkelde zorgaanvragen. Met de realisatie van “De Entree” is zorg nog gemakkelijker aan te vragen. De Volkspartij Dongen ziet voor de komende periode nieuwe kansen voor de zorg.

Achter de voordeur uit 

De gemeente gaat aan de slag om samen met welzijnsorganisaties, thuishulp en zorginstellingen mensen actief te krijgen en te houden in de samenleving. Daarvoor zorgen we voor voldoende dagopvangplaatsen en passende vervoersoplossingen voor diverse doelgroepen (bijvoorbeeld Automaatje).

We hebben oog voor en ondersteunen innovatieve voorzieningen.

In het aanbod van activiteiten en mogelijkheden betrekken we nadrukkelijk ook de allochtone ouderen.

Kindpakket

De Volkspartij Dongen vindt dat alle kinderen meetellen. We bundelen de kindgerichte regelingen en initiatieven om zoveel mogelijk kinderen te bereiken en ondersteunen via het Kindpakket. Daarom werken we samen met onder andere Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp, en lokale initiatieven zoals De Helpende Hand Dongen en de Scoutingroepen.

Rolstoel- en dementievriendelijk

De gemeente ondersteunt ondernemers en organisaties om samen de Dongense mindervalide en dementerende inwoners betrokken te houden in onze gemeente.

Minimagrens

We onderzoeken de verhoging van de minimagrens naar 130%. We verminderen regeldruk rondom bijzondere en algemene bijstand.

Passend werk

We behouden de Diamantgroep voor het aanbieden van beschut werk. De gemeente begeleidt arbeidsbeperkten en statushouders naar werk.

In 2025 heeft Dongen een leer/werkbedrijf op MBO-niveau gerealiseerd, mogelijk in samenwerking met de Leerloods. De Volkspartij Dongen richt zich hierbij in eerste instantie op een leer/werkbedrijf met banden met de zorg.  

 

 

3. Werken aan duurzaamheid, natuur en milieu 

De aandacht voor duurzaamheid, natuur en milieu komt niet alleen van de gemeente. Er worden vele initiatieven ontplooid en ontwikkeld. Vaak zien we die in verenigingsverband, bijvoorbeeld ideeën van natuurvereniging Ken en Geniet of Energie Dongen. Er worden kwalitatief goede plannen ontwikkeld, laten we daar gebruik van maken, en de gemeente Dongen samen verduurzamen en natuur- en milieuvriendelijker maken. De uitgangspunten van het Klimaatakkoord Parijs 2015 en de beoogde reductie op CO2-emissies staan hierbij centraal.

Duurzaam Dongen

Meerjarig inzetten op het Energieloket.

In samenwerking met de Coöperatie Energie Dongen organiseren we wijkcampagnes om energiebesparing en duurzame energie onder de aandacht te brengen. Dit combineren we met regelmatig aandacht voor duurzame energie via een vaste rubriek in de gemeentelijke informatiekrant en de inzet van energieambassadeurs, bijvoorbeeld in samenwerking met de wijk- en dorpsraden.

We onderzoeken hoe de gemeente Dongen duurzaamheidsleningen kan aanbieden.

De gemeente Dongen heeft een voorbeeldfunctie in het gebruik van duurzame energie, zoals bij het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen en sportparken.

We introduceren meetbaar duurzaam inkopen door de gemeente Dongen, met een duurzaamheidsindex voor projecten.

Wijkgericht: uitbreiding laadpalen na evaluatie en sturen op ‘nul op de meter’ woningen en collectieve energie opwerking met participatie.

Natuur / Groen 

Op natuurvriendelijke wijze berm maaien op basis van adviezen Ken en Geniet.

Behoud gebieden en uitbreiding Ecologische Verbindingszones en het stimuleren van de tuinen- en atelierroutes in Dongen, ’s Gravenmoer en Klein Dongen-Vaart.

Aandacht voor diversiteit van het openbaar groen, bijvoorbeeld door het creëren van een ‘groene long’ in iedere wijk via het herinrichten van bestaande parken.

Milieu 

De implementatie van de Omgevingswet 2019. Inrichting nieuw beleid voor Dongen.

Afval naar hergebruik 

We brengen de hoeveelheid restafval per persoon terug naar minimaal VANG (Van Afval naar Grondstof) doelstellingen. Hierbij hebben we aandacht voor service. We handelen via Do-Plan-Check-Act na evaluatie afvalbeleid. Bij het ondergronds inzamelen van afval letten op voldoende hoge scheidingsprikkel.

De exploitatie van de milieustraat blijft op basis van service en beheersbaarheid.  

 

 

4. Uitdagend onderwijs

Kinderen in Dongen, ’s Gravenmoer en Klein Dongen-Vaart krijgen uitdagend onderwijs in goede schoolgebouwen. In de gemeente Dongen is aandacht voor alle soorten onderwijs: peuteropvang, basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Onderwijsvisie

De Volkspartij Dongen wil met de ontwikkeling van integrale kindcentra (IKC’s) de samenwerking versterken tussen scholen, buitenschoolse opvang, sport en cultuur. Scholen willen we primair huisvesten binnen één IKC, op één locatie. Voor de Beljaart/Biezen kiezen we vanwege de spreiding van de wijken voor twee locaties.

Gezien de huidige inpassingsproblematiek van het Jeugdcentrum Dongen Vaart in het IKC Agnes wil de Volkspartij Dongen een heroverweging op het behouden van het huidige jeugdcentrum.

Openbare, katholieke en protestante scholen worden in één gebouw geplaatst bij nieuwbouw. De scholen houden wel duidelijk hun eigen identiteit en blijven als afzonderlijke scholen bestaan. Het aantal schoolgebouwen neemt af van 11 naar 9.

Compleet onderwijs

Peuteropvang kan worden aangeboden door alle kinderopvanginstellingen in Dongen. Nieuwe partners komen in principe in aanmerking voor subsidie, op voorwaarde dat zij voldoen aan de gestelde beleidsregels en kwaliteitseisen.

Een warme overdracht van peuteropvang naar basisonderwijs en van basisonderwijs naar voorgezet onderwijs is belangrijk. De Volkspartij Dongen wil dat het kind volgsysteem wordt ingericht vanaf de peutertijd tot de middelbare school.

De rol van de combinatiefunctionarissen (sport en cultuur) wordt in overleg met de scholen uitgebreid. Er komt meer aandacht voor gerichte lesprogramma’s binnen de sport en muziek. Voorbeelden hiervan zijn programma’s als ‘windkracht 6’ of ‘Dongens diamant’.

Kinderen met een beperking in welke vorm dan ook, sluiten zoveel mogelijk aan bij het reguliere onderwijs en er is voldoende ondersteuning voor kind en ouders. Als kinderen speciaal onderwijs nodig hebben, zorgt de gemeente Dongen voor goede vervoersmogelijkheden en adequate ondersteuningsmiddelen.

Kinderen die juist vooruitlopen in het onderwijs worden extra uitgedaagd door samenwerking binnen het onderwijs en/of met ondernemers.

Huisvesting

Nieuwbouw van scholen pakken we snel op en er is flexibiliteit mogelijk in de planning van de onderwijshuisvesting.

Klimaat

Bij nieuwbouw kiezen we de hoogste kwaliteitseisen als minimumeis (bijv. luchtkwaliteit niveau A, geluidsnormen laag). Bij verbouw van scholen is niveau B het minimum. Duurzaamheid en energieneutraal bouwen is vast onderdeel van het programma van eisen. Kinderen worden via projecten gestimuleerd mee te doen. 

 

 

 

5. Bruisend cultureel

Dongen is een unieke gemeente met bijzonder veel verenigingen. De Volkspartij Dongen draagt het culturele leven een warm hart toe en vindt het verenigingsleven van zeer groot belang voor het sociale klimaat in Dongen.

Wij zetten ons in voor versterking van de verenigingen, hun leden en hun activiteiten. In het gemeentelijk beleid dient dit nadrukkelijk tot uiting te komen. Het oud papier ophalen met verenigingen, subsidieregelingen en indexering blijven gehandhaafd.

Voor de komende periode kiezen wij de volgende speerpunten:

Muziekonderwijs toegankelijk voor iedereen

Op dit moment is het voor veel mensen bijna niet te betalen om muziekonderwijs te volgen. Samen met gemeente, het Kunstpodium, het onderwijs en muziekverenigingen werken we aan een passend en vernieuwend programma.

Permanente verenigingshal

De pilot van de verenigingshal wordt na gebleken succes omgezet in een permanente oplossing. Het rijke verenigingsleven willen we immers behouden voor Dongen. Er is opslagruimte en werkruimte nodig voor alle drie de kernen.

Cultuursnuiven voor alle leeftijden 

Gemeente faciliteert Kunstpodium en andere lokale partijen voor een passend aanbod gebaseerd op de vraag vanuit de gemeenschap. We houden ouderen betrokken bij de (Dongense) cultuur (door onder andere inzet op vervoer, passend aanbod en laagdrempelige toegang).

Overzichtelijk evenementenbeleid en vereenvoudiging vergunningsstructuur

We evalueren het huidige evenementenbeleid en de vergunningsmethodiek met gebruikers. Samen met hen schrappen we overbodige regels en versimpelen we de aanvraagformulieren. Ons unieke verenigingsleven vraag soms om unieke oplossingen. De gemeente denkt actief mee bij unieke evenementen of grote bezoekersaantallen (>1000 personen) en zoekt samen naar passende mogelijkheden.

Bruisend en cultureel centrum

We stimuleren onze inwoners, verenigingen en culturele organisaties om het Looiersplein, Park Vredeoord en het parkpodium te gebruiken.

Onze wens: de gemeente Dongen zet zich in om, samen met Horeca Dongen, een uitgaansgelegenheid te realiseren voor jongeren tussen 13 en 18 jaar.

 

 

 

6. In Dongen voelen we ons veilig   

Een prettige leefomgeving betekent voor veel Dongenaren een schone, groene en veilige gemeente Dongen. Onze inwoners willen een nette wijk of dorp met goede voorzieningen. De gemeente moet daarin regels stellen. Bij het maken van afspraken over wat wel en niet mag, betekent het ook dat de gemeente moet handhaven. Ons uitgangspunt blijft daarbij het principe ‘niet meer dan nodig’ en ‘samen zoeken naar oplossingen’.

 

We moeten ons veilig blijven voelen in Dongen 

Efficiënter inzetten en mogelijk uitbreiden van de BOA-capaciteit. Zichtbare inzet in alle kernen, gericht op preventie. De BOA helpen we met faciliteiten om het werk goed en effectief te kunnen uitvoeren.

Ook in Dongen hebben we overlast door drugsgebruik. Deze drugs worden op wisselende locaties in Dongen verhandeld en leiden vaak tot overlast en een onveilig gevoel. Cruciaal is de aanpak via preventie door samenwerking van jeugdwerkers, wijkagenten, buurtpreventie teams of via het stimuleren van WhatsApp-groepen.

We zetten in op een maximale inzet op de bestrijding van de groeiende ondermijnende (drugs) criminaliteit. Een daadkrachtige rol van de burgemeester is hierin cruciaal.

Ter optimalisatie van het veiligheidsgevoel wordt ook aandacht gegeven aan de plaatsing en UITstraling van de openbare verlichting. Voorkom donkere gaten op bepaalde routes en in wijken.

Veilig verkeer in de Dongense kernen 

In de kern ’s Gravenmoer willen wij een goede uitvoering van het verkeersplan, in samenspraak met alle belanghebbende partijen.

In de kern Dongen hebben we aandacht voor de effecten van de aanleg van de N629 (Steenstraat).
Samen met vervoerders willen we kijken naar mogelijkheden om kleinere voertuigen in te zetten voor het centrumverkeer.

Wij willen een platform om mindervalide verkeersdeelnemers te betrekken bij de herinrichting van kruisingen en oversteekplaatsen, en de toegankelijkheid van de openbare ruimte.

Iedere wijk zijn eigen groene long

De groene long in de Beljaart is het voorbeeld. Bestaande groenstroken gaan we herinrichten, leven met water (water overloop) voegen we in, net als meer variantie in beplanting. De heraanleg Park Vredeoord wordt uitgevoerd.

Inwoners meer laten meebeslissen in de ontwikkeling van Dongense wijken

We gaan inwoners in vroeg stadium betrekken bij besluiten door beter samen te werken met de wijk- en dorpsraden.

 

 

7. Ons huishoudboekje blijft op orde    

De afgelopen periode is een solide financieel beleid gevoerd. Door een stevige begrotingsdiscipline staat de gemeente Dongen er nu financieel goed voor. Onze reserve is gegroeid en het weerstandsvermogen is toegenomen.

Het financieel beleid blijft gericht op een solide aanpak, wat elk jaar tot uitdrukking komt in een sluitende begroting. We willen in de uitvoering van het beleid niet doorslaan in details.

Uitgangspunten voor onze financiële doelen 

De algemene reserve blijft minimaal op het niveau van 2017.

Het sterk verbeterd weerstandsvermogen van 2,45 houden we vast.

Er komen geen nieuwe of oplopende tekorten.

We benutten financiële ruimte voor nieuwe kansen.

Een solide budget- en begrotingsbesturing door raad en college 

We monitoren en sturen op de belangrijkste begrotingsitems (KPI-besturing).

Projectbesturing door de raad op jaarlijks vast te stellen projecten, met kraakheldere voortgangsrapportages vanuit het college.

Communicatie tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders gebeurt in begrijpbare taal voor de Dongenaren.

Ruimte voor nieuw beleid 

We bewaken een gezonde balans reserves en investeringen.

Financiële ruimte houden we voor nieuwe kansen en initiatieven waar Dongen beter van wordt (alle kernen).

We zetten ruimte in voor burgerinitiatieven.

Vertaling landelijke plannen 

Je hoort constant dat Gemeenten de van de regering ontvangen gelden voor andere doeleinden bestemmen. De Volkspartij Dongen wil een transparante overweging hoe de beperkte, afgeknepen financiële bijdragen in de Gemeentelijke beleids- en operationele plannen zichtbaar zijn.

 

 

 

8. Wonen voor iedereen 

Wonen is meer dan een ‘dak boven je hoofd’. Onze samenleving is veranderd. Dit vraagt om aanpassingen in het woningbouwbeleid.

Toekomstbestendig en duurzaam bouwen

De Volkspartij Dongen vindt het belangrijk dat iedereen moet kunnen blijven wonen in zijn of haar huis en dat er een goede spreiding is over onze kernen. We zorgen voor bouw van voldoende kleinere, betaalbare en levensloopbestendige woningen. Ook huurders met een laag inkomen kunnen daardoor zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Bij de bouw is aandacht voor gelijkvloerse indeling.

We stimuleren woningeigenaren om bij verbouwing hun huis duurzamer te maken.

Nieuwbouwlocaties

Woningbouw op inbreidingslocaties gaat altijd in samenwerking met de buurt.

De Volkspartij Dongen wil dat de gemeente onderzoekt of werken via het ‘voorkeursrecht’ voordelen heeft voor onze gemeente. Dit recht van voorverkoop is een wettelijk of contractueel recht, waarbij lokale overheden met voorrang grond kunnen lopen, zodat grond niet vroegtijdig ter beschikking komt van een bouwonderneming.

Bij de plannen is aandacht voor voldoende groen en wateropvang.

CPO projecten maken we mogelijk.

Jongeren en (ex-)studenten

De Volkspartij Dongen wil aandacht voor woningbouw voor jongeren en (ex-)studerende Dongenaren die terug willen naar Dongen. Daarnaast onderzoeken we of er een andere vorm van startersleningen mogelijk is.

Middenhuurwoningen

We stimuleren gericht in het bouwprogramma, om bouw van middenhuurwoningen voor (lage) middeninkomens en daarmee ook doorstroming te bevorderen.

Spoedzoekers

We gaan in overleg met Casade onderzoeken of een andere methodiek mogelijk is in het rechtvaardig toewijzen van woningen in geval van urgente woningbehoefte.

Arbeidsmigranten

Aandacht van alle partijen en regionale samenwerking is nodig om aan de vraag te voldoen, in samenwerking met werkgevers. Geen tijdelijke huisvesting zonder afstemming met buurtbewoners. Geen huisvesting op campings.

Sociaal beheer

Het behoud van leefbare buurten vergt een intensief social beheer, dat kleinschalig georganiseerd wordt op straat/buurtniveau. De belangrijkste spelers (gemeente, politie, welzijns- en zorgorganisaties, wijk- en dorpsraden en Casade) moeten hier intensiever met elkaar voor samenwerken.  

 

9. Ondernemen werkt

De Dongense ondernemers voelen zich betrokken bij onze samenleving. Dat zien we aan de ondersteuning aan grote evenementen, de pilot Verenigingshal en vele (kleine) initiatieven van verenigingen.

MKB en jonge ondernemers

Ondernemers verdienen de steun van de gemeente. De Volkspartij Dongen wil meer aandacht voor het MKB en jonge ondernemers. De gemeente gaat startups, doorstarters en groeiers helpen in het woud van regelgeving. De gemeente geeft hen de ruimte om te groeien binnen de dynamische gemeente Dongen.

Ondernemen mogelijk maken 

Ondernemen gaat hand in hand met samenwerken. Om een betere samenwerking van de gemeente met ondernemers te realiseren wil de Volkspartij Dongen de rol van de accountmanager Bedrijven ondersteunen met de inzet van een mogelijkmaker voor ondernemers. Die ondersteunt de accountmanager en ondernemers bij het aanvragen van vergunningen en subsidies, bij maatregelen op het gebied van duurzaamheid, milieu en afval, of bij specifieke projecten.

In het centrumgebied wisselt de gemeente via de mogelijkmaker ideeën uit met Dongen Promotion en lokale retail ondernemers. Samen vullen we nieuwe kansen in voor een aantrekkelijk centrum.

Ondernemersplein 

We willen de dienstverlening aan ondernemers verbeteren door de pagina voor ondernemers op dongen.nl uit te bouwen naar een dynamisch ondernemersplein van en voor Dongense ondernemers. Pragmatisch en praktisch zetten we alle informatie voor lokale ondernemers op één plek.

Ruimte voor lokale initiatieven

De Volkspartij Dongen ziet kansen voor lokale initiatieven en het ondersteunen van concrete kansen die zichtbaar bijdragen aan een vitale lokale samenleving. Dat kunnen nieuwe concepten zijn ontwikkeld via Midpoint Brabant, bijvoorbeeld het realiseren van een leer/werkbedrijf voor de zorg (Care). Of de ondersteuning van lokale initiatieven, bijvoorbeeld:

Initiatieven van de commissie/werkgroep, samengesteld uit VOCD-ondernemers en het Cambreur College, voor een gezamenlijke aanpak studenten versus werkbedrijf. Nieuwe stageplekken (op)volgen en ondersteunen waar nodig.

In overleg met ondernemers leveren we een lokale bijdrage aan de wettelijke verplichting om gedeeltelijke arbeidsgeschikten en/of Wajong-ers te plaatsen.

Toerisme

De ontwikkeling van het toerisme gaan we extra stimuleren. Dongen doet daarvoor mee met projecten in de Langstraat. De kracht van het buitengebied benutten we beter. Projecten van lokale ondernemers ondersteunen. De uitbreiding van Pukkemuk combineren met nieuwe fietsroutes is daar een goed voorbeeld van. In de Cammeleur zetten we het toeristisch informatiepunt krachtig neer. 

 

 

 

10. Samen werken aan 1 voor Dongen

Dongen is een unieke gemeente met een uniek verenigingsleven. We willen ook uniek zijn in de wijze waarop we samenwerken met elkaar. Krachten bundelen we om met elkaar unieke oplossingen te bedenken.

Voor de komende periode ziet de Volkspartij Dongen de volgende kernpunten:

Dongen zelfstandig 

Dongen wil een unieke zelfstandige gemeente blijven. Daarvoor zijn krachtige samenwerkingsverbanden nodig. De Volkspartij Dongen wil binnen de regio intensiever krachten bundelen met omliggende gemeenten en de focus op het benutten de elkaars sterke punten. Een goed voorbeeld is de huidige samenwerking met de gemeente Loon op Zand, waarbij Dongen taken uitvoert voor beide gemeenten.

Ook in regionaal verband zoeken we naar mogelijkheden, zoals binnen Hart van Brabant. Daarin speelt onze burgemeester een belangrijke rol, bijvoorbeeld op het gebied van bestrijding van ondermijning. Binnen Midpoint zoeken we naar mogelijkheden voor nieuwe projecten die goed zijn voor Dongen, zoals de ontwikkeling van een leer/werkbedrijf binnen de Zorg. Of doordat we aansluiten bij projecten op het gebied van duurzaamheid.

Samenwerken met verenigingen en organisaties

De afgelopen bestuursperiode hebben we daar een aantal goede voorbeelden van gezien, zoals de samenwerking rondom de ontwikkeling van het park, de centrumontwikkeling, de oprichting van de verenigingshal en de ontwikkeling van het parkpodium. Minder geslaagde voorbeeld zijn de afstemming met de DDDQ en de organisatie van de carnaval in De Salamander.

We kunnen dit veel beter met elkaar. Doordat we eerder om tafel gaan, gemeente en organisaties. Bijvoorbeeld in de vertaling van vergunningen en regels naar een goede oplossing en integrale aanpak. De samenwerking met de horeca en het nieuwe evenementen beleid gaan we versterken. Overbodige regels in de Algemene Plaatselijke Verordening schrappen we of vergunningen verlengen we automatisch als situaties in het nieuwe jaar ongewijzigd blijven.

De Volkspartij Dongen verwacht hier meer regie van de gemeente Dongen. Onze ambtenaren gaan voorop in het leiding geven aan dit proces. Binnen de regelgeving zoeken naar mogelijkheden, samen met de betrokken organisaties.

 • Vergunningsaanvragen simpeler maken.
 • Unieke oplossingen bedenken met elkaar.
 • Een gemeente die stimuleert en faciliteert: ‘hoe kan het wel’.

Samen werken aan betere wijken

We willen wijk- en dorpsraden de ruimte geven. Bijvoorbeeld in het stimuleren en uitwerken van burgerinitiatieven. Ook willen we meer budgetruimte voor projecten die de wijk beter maken.