1 voor Onderwijs in Dongen

1 voor Onderwijs in Dongen

Uitdagend onderwijs

Kinderen in Dongen, ’s Gravenmoer en Klein Dongen-Vaart krijgen uitdagend onderwijs in goede schoolgebouwen. In de gemeente Dongen is aandacht voor alle soorten onderwijs: peuteropvang, basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Onderwijsvisie

De Volkspartij Dongen wil met de ontwikkeling van integrale kindcentra (IKC’s) de samenwerking versterken tussen scholen, buitenschoolse opvang, sport en cultuur. Scholen willen we primair huisvesten binnen één IKC, op één locatie. Voor de Beljaart/Biezen kiezen we vanwege de spreiding van de wijken voor twee locaties.

Gezien de huidige inpassingsproblematiek van het Jeugdcentrum Dongen Vaart in het IKC Agnes wil de Volkspartij Dongen een heroverweging op het behouden van het huidige jeugdcentrum.

Openbare, katholieke en protestante scholen worden in één gebouw geplaatst bij nieuwbouw. De scholen houden wel duidelijk hun eigen identiteit en blijven als afzonderlijke scholen bestaan. Het aantal schoolgebouwen neemt af van 11 naar 9.

Compleet onderwijs

Peuteropvang kan worden aangeboden door alle kinderopvanginstellingen in Dongen. Nieuwe partners komen in principe in aanmerking voor subsidie, op voorwaarde dat zij voldoen aan de gestelde beleidsregels en kwaliteitseisen.

Een warme overdracht van peuteropvang naar basisonderwijs en van basisonderwijs naar voorgezet onderwijs is belangrijk. De Volkspartij Dongen wil dat het kind volgsysteem wordt ingericht vanaf de peutertijd tot de middelbare school.

De rol van de combinatiefunctionarissen (sport en cultuur) wordt in overleg met de scholen uitgebreid. Er komt meer aandacht voor gerichte lesprogramma’s binnen de sport en muziek. Voorbeelden hiervan zijn programma’s als ‘windkracht 6’ of ‘Dongens diamant’.

Kinderen met een beperking in welke vorm dan ook, sluiten zoveel mogelijk aan bij het reguliere onderwijs en er is voldoende ondersteuning voor kind en ouders. Als kinderen speciaal onderwijs nodig hebben, zorgt de gemeente Dongen voor goede vervoersmogelijkheden en adequate ondersteuningsmiddelen.

Kinderen die juist vooruitlopen worden extra uitgedaagd door samenwerking binnen het onderwijs en/of met ondernemers.

Huisvesting

Nieuwbouw van scholen pakken we snel op en er is flexibiliteit mogelijk in de planning van de onderwijshuisvesting.

Klimaat

Bij nieuwbouw kiezen we de hoogste kwaliteitseisen als minimumeis (bijv. luchtkwaliteit niveau A, geluidsnormen laag). Bij verbouw van scholen is niveau B het minimum. Duurzaamheid en energieneutraal bouwen is vast onderdeel van het programma van eisen. Kinderen worden via projecten gestimuleerd mee te doen.