1 voor Financieel Sterk Dongen

1 voor Financieel Sterk Dongen

Ons huishoudboekje blijft op orde    

De afgelopen periode is een solide financieel beleid gevoerd. Door een stevige begrotingsdiscipline staat de gemeente Dongen er nu financieel goed voor. Onze reserve is gegroeid en het weerstandsvermogen is toegenomen.

Het financieel beleid blijft gericht op een solide aanpak, wat elk jaar tot uitdrukking komt in een sluitende begroting. We willen in de uitvoering van het beleid niet doorslaan in details.

Uitgangspunten voor onze financiële doelen 

De algemene reserve blijft minimaal op het niveau van 2017.

Het sterk verbeterd weerstandsvermogen van 2,45 houden we vast.

Er komen geen nieuwe of oplopende tekorten.

We benutten financiële ruimte voor nieuwe kansen.

Een solide budget- en begrotingsbesturing door raad en college 

We monitoren en sturen op de belangrijkste begrotingsitems (KPI-besturing).

Projectbesturing door de raad op jaarlijks vast te stellen projecten, met kraakheldere voortgangsrapportages vanuit het college.

Communicatie tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders gebeurt in begrijpbare taal voor de Dongenaren.

Ruimte voor nieuw beleid 

We bewaken een gezonde balans reserves en investeringen.

Financiële ruimte houden we voor nieuwe kansen en initiatieven waar Dongen beter van wordt (alle kernen).

We zetten ruimte in voor burgerinitiatieven.

Vertaling landelijke plannen 

Je hoort constant dat Gemeenten de van de regering ontvangen gelden voor andere doeleinden bestemmen. De Volkspartij Dongen wil een transparante overweging hoe de beperkte, afgeknepen financiële bijdragen in de Gemeentelijke beleids- en operationele plannen zichtbaar zijn.