1 voor Duurzaam & Groen Dongen

1 voor Duurzaam & Groen Dongen

Werken aan duurzaamheid, natuur en milieu 

De aandacht voor duurzaamheid, natuur en milieu komt niet alleen van de gemeente. Er worden vele initiatieven ontplooid en ontwikkeld. Vaak zien we die in verenigingsverband, bijvoorbeeld ideeën van natuurvereniging Ken en Geniet of Energie Dongen. Er worden kwalitatief goede plannen ontwikkeld, laten we daar gebruik van maken, en de gemeente Dongen samen verduurzamen en natuur- en milieuvriendelijker maken. De uitgangspunten van het Klimaatakkoord Parijs 2015 en de beoogde reductie op CO2-emissies staan hierbij centraal.

Duurzaam Dongen

Meerjarig inzetten op het Energieloket.

In samenwerking met de Coöperatie Energie Dongen organiseren we wijkcampagnes om energiebesparing en duurzame energie onder de aandacht te brengen. Dit combineren we met regelmatig aandacht voor duurzame energie via een vaste rubriek in de gemeentelijke informatiekrant en de inzet van energieambassadeurs, bijvoorbeeld in samenwerking met de wijk- en dorpsraden.

We onderzoeken hoe de gemeente Dongen duurzaamheidsleningen kan aanbieden.

De gemeente Dongen heeft een voorbeeldfunctie in het gebruik van duurzame energie, zoals bij het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen en sportparken.

We introduceren meetbaar duurzaam inkopen door de gemeente Dongen, met een duurzaamheidsindex voor projecten.

Wijkgericht: uitbreiding laadpalen na evaluatie en sturen op ‘nul op de meter’ woningen en collectieve energie opwerking met participatie.

Natuur / Groen 

Op natuurvriendelijke wijze berm maaien op basis van adviezen Ken en Geniet.

Behoud gebieden en uitbreiding Ecologische Verbindingszones en het stimuleren van de tuinen- en atelierroutes in Dongen, ’s Gravenmoer en Klein Dongen-Vaart.

Aandacht voor diversiteit van het openbaar groen, bijvoorbeeld door het creëren van een ‘groene long’ in iedere wijk via het herinrichten van bestaande parken.

Milieu 

De implementatie van de Omgevingswet 2019. Inrichting nieuw beleid voor Dongen.

Afval naar hergebruik 

We brengen de hoeveelheid restafval per persoon terug naar minimaal VANG (Van Afval naar Grondstof) doelstellingen. Hierbij hebben we aandacht voor service. We handelen via Do-Plan-Check-Act na evaluatie afvalbeleid. Bij het ondergronds inzamelen van afval letten op voldoende hoge scheidingsprikkel.

De exploitatie van de milieustraat blijft op basis van service en beheersbaarheid.