1 voor Leefbaar en Veilig Dongen

1 voor Leefbaar en Veilig Dongen

In Dongen voelen we ons veilig   

Een prettige leefomgeving betekent voor veel Dongenaren een schone, groene en veilige gemeente Dongen. Onze inwoners willen een nette wijk of dorp met goede voorzieningen. De gemeente moet daarin regels stellen. Bij het maken van afspraken over wat wel en niet mag, betekent het ook dat de gemeente moet handhaven. Ons uitgangspunt blijft daarbij het principe ‘niet meer dan nodig’ en ‘samen zoeken naar oplossingen’.

We moeten ons veilig blijven voelen in Dongen 

Efficiënter inzetten en mogelijk uitbreiden van de BOA-capaciteit. Zichtbare inzet in alle kernen, gericht op preventie. De BOA helpen we met faciliteiten om het werk goed en effectief te kunnen uitvoeren.

Ook in Dongen hebben we overlast door drugsgebruik. Deze drugs worden op wisselende locaties in Dongen verhandeld en leiden vaak tot overlast en een onveilig gevoel. Cruciaal is de aanpak via preventie door samenwerking van jeugdwerkers, wijkagenten, buurtpreventie teams of via het stimuleren van WhatsApp-groepen.

We zetten in op een maximale inzet op de bestrijding van de groeiende ondermijnende (drugs) criminaliteit. Een daadkrachtige rol van de burgemeester is hierin cruciaal.

Ter optimalisatie van het veiligheidsgevoel wordt ook aandacht gegeven aan de plaatsing en UITstraling van de openbare verlichting. Voorkom donkere gaten op bepaalde routes en in wijken.

Veilig verkeer in de Dongense kernen 

In de kern ’s Gravenmoer willen wij een goede uitvoering van het verkeersplan, in samenspraak met alle belanghebbende partijen.

In de kern Dongen hebben we aandacht voor de effecten van de aanleg van de N629 (Steenstraat).
Samen met vervoerders willen we kijken naar mogelijkheden om kleinere voertuigen in te zetten voor het centrumverkeer.

Wij willen een platform om mindervalide verkeersdeelnemers te betrekken bij de herinrichting van kruisingen en oversteekplaatsen, en de toegankelijkheid van de openbare ruimte.

Iedere wijk zijn eigen groene long

De groene long in de Beljaart is het voorbeeld. Bestaande groenstroken gaan we herinrichten, leven met water (water overloop) voegen we in, net als meer variantie in beplanting. De heraanleg Park Vredeoord wordt uitgevoerd.

Inwoners meer laten meebeslissen in de ontwikkeling van Dongense wijken

We gaan inwoners in vroeg stadium betrekken bij besluiten door beter samen te werken met de wijk- en dorpsraden.