Jaarstukken 2017 – betoog

Jaarstukken 2017 – betoog

Op donderdagavond 21 juni sprak de gemeenteraad over de jaarstukken 2017. Hierbij het volledige betoog van de Volkspartij Dongen.

Jaarrekening 2017

Voorzitter,

We bespreken vanavond de laatste jaarstukken van de vorige bestuursperiode. Daarbij kunnen we er niet omheen, dat het resultaat uiteindelijk negatief is uitgevallen. Waar Berap-1 en 2 nog wel uitgegaan van een positief resultaat, hebben zich in de laatste maanden van het jaar een aantal onverwachte ontwikkelingen voorgedaan die tot het negatieve resultaat hebben geleid. 

Vooral voor jeugdzorg en vervoersvoorzieningen WMO en leerlingenvervoer moeten forse tegenvallers worden geïncasseerd. De Volkspartij Dongen is er van overtuigd dat de wethouder nut en noodzaak van striktere controle op deze uitgaven onderschrijft. Om deze uitgaven beter beheersbaar te krijgen, doen wij de suggestie om een systeem in te richten waardoor de gemeenten bericht ontvangen op het moment dat een indicatie wordt afgegeven. Dat zou een registratie kunnen zijn dat zorg geïndiceerd is, waardoor de gemeenten op voorhand beter in kunnen schatten welke bedragen op hun af komen.  Graag horen we van de wethouder wat hij van deze suggestie vindt en of er mogelijk andere oplossingen in beeld zijn. 

De late toezending van wijzigingen in het voorlopige tekort op Jeugdzorg gaven een klem op de voorbereiding. Ondanks dat we de handelswijze begrijpen, wil de Volkspartij Dongen er op aandringen, zulke forse wijzigingen zo snel mogelijk aan de raad kenbaar te maken. 

Maar laten we vooral niet bij de pakken neerzitten. Zoals we kunnen lezen in de stukken, zijn er heel veel resultaten geboekt. Ik licht er een aantal uit. De Volkspartij Dongen is blij dat de breed gedragen toekomstvisie ook steeds meer landt in het ambtelijk apparaat. De organisatie is in ontwikkeling en doorloopt een mooi proces om onze inwoners nog beter van dienst te kunnen zijn. Het veiligheidsbeleid werpt haar vruchten af. 

De woningbouw is gelukkig aangetrokken en heeft geleid tot voltooiing van mooie projecten zoals Binnenhoven en de Jan Mertenslaan. 

De nieuwe afvalinzameling levert resultaten met betrekking tot lagere hoeveelheden ingezameld restafval en hogere inzameling van plastic.We hebben een besluit genomen over het verkeersplan ’s Gravenmoer, en hebben samen met Oosterhout opgetrokken voor de N629.

De opening van De Entree brengt dienstverlening dichter bij de inwoners. Het nieuwe mantelzorgbeleid geeft extra ondersteuning en waardering. 

De nieuwe huisvestingsplannen voor het onderwijs werken de komende jaren door in beleid en begroting, maar we mogen trots zijn op de genomen besluiten. 

Voor recreatie en toerisme wordt in de regio goed samengewerkt. De Volkspartij Dongen is tevreden met het besluit om in de Cammeleur 1 centraal toeristische infopunt op te nemen. 

Tot slot

Daarom sluit ik graag af met het volgende: De Volkspartij Dongen dringt aan op een striktere en betere sturing op uitgaven in het sociaal domein, maar is vooral trots op alles wat er binnen onze mooie gemeente het afgelopen jaar gerealiseerd is. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *